Στόχοι του Έργου

You are currently viewing Στόχοι του Έργου

Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για το εργαστήριο ΕΑΜ-ΕΠ και η ανάπτυξη εφαρμογών επίδειξης οι οποίες θα εκμεταλλεύονται τον υπο-προμήθεια εξοπλισμό, ώστε να είναι εφικτή η παρουσίαση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών και εικονικής πραγματικότητας για τις ανάγκες χώρων πολιτισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου όπως μουσεία, τουριστικές εκθέσεις αλλά και η αξιοποίηση από τη μαθητική κοινότητα. Συγκεκριμένα, για τον εξοπλισμό η πρόταση περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο, μεταφερόμενο οπτικοακουστικό σύστημα προβολής με τεχνολογίες αιχμής, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω στα έργα επίδειξης.

Το εργαστήριο ΕΑΜ-ΕΠ που υποβάλει το παρόν σχέδιο έργου έχει τη δυναμική και στοχεύει στρατηγικά να εξελιχθεί σε ηγέτη της έρευνας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε αυτή την περιοχή όπως φαίνεται από τα ήδη υλοποιημένα και υλοποιούμενα έργα, τις βραβεύσεις, διακρίσεις και σημαντικές συνεργασίες στο χώρο καθώς και την ευρύτερη αναγνώριση που απολαμβάνει από την επιστημονική κοινότητα του πεδίου (δείτε ενδεικτικά παρακάτω). Οι αιτίες που δυσχεραίνουν αυτή την εξέλιξη έχουν εντοπιστεί και στόχος του παρόντος έργου είναι η αντιμετώπισή τους. Αποτέλεσμα του έργου θα είναι να έχουν δημιουργηθεί οι ερευνητικές υποδομές που απαιτούνται για την εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας υψηλού επιπέδου στον προαναφερθέντα τομέα και για την καθιέρωση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως ερευνητικού ηγέτη του χώρου. Έως σήμερα η δυνατότητα εκπόνησης μεγαλύτερου όγκου έρευνας υψηλού επιπέδου περιορίζεται από την ανεπάρκεια του εξοπλισμού καθώς και – κυρίως – από την ανάλωση του χρόνου των μελών ΔΕΠ και ερευνητών σε παράπλευρες δραστηριότητες. Οι ερευνητικές υποδομές στο παρόν έργο κινούνται στους εξής κύριους άξονες, αντιμετωπίζοντας ισάριθμες δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σήμερα, ως ακολούθως:

1. Εξοπλισμός. Αναβάθμιση και επέκταση κατάλληλων ερευνητικών υποδομών με τεχνολογίες αιχμής, για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της περιφέρειας. Ο εξοπλισμός και οι υποδομές με δραστηριότητες γύρω από τους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού.

2. Έργα επίδειξης. Έργα που μπορούν να επιδειχθούν για την προβολή της ομάδας και του έργου και να αποτελέσουν βάση για μελλοντική ανάπτυξη καθώς και να λειτουργήσουν ως βάση για τη δοκιμή του εξοπλισμού και για την απόκτηση εμπειρίας από το ερευνητικό προσωπικό.

3. Ερευνητικό προσωπικό. Η ad hoc σύναψη συνεργασιών με ερευνητές, που είναι ο κανόνας έως σήμερα για την έρευνα στην περιφέρεια, σημαίνει πως η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται σε ένα έργο χάνεται με το τέλος του έργου και των σχετικών συμβάσεων. Σημαίνει επίσης πως μόνο οι μόνιμοι ερευνητές (μέλη ΔΕΠ) έχουν μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και μπορούν να συμμετέχουν στην συγγραφή προτάσεων και αναζήτηση μελλοντικών πόρων.

4. Ερευνητική δικτύωση. Η δυνατότητα συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια και συναντήσεις είναι σημαντική τόσο για την παρακολούθηση των ερευνητικών εξελίξεων όσο και για τη δημιουργία νέων και διατήρηση και αξιοποίηση υπαρχόντων ερευνητικών συνεργασιών με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.